Všetky služby

Dočasné pridelenie a outsourcing

Dočasné pridelenie  a outsourcing

Divízia odbremeňuje našich klientov od starostlivosti o zamestnancov v administratívnej, právnej a mzdovej rovine. Služba je spojená s vyhľadaním vhodných zamestnancov alebo prevzatím už existujúceho stavu.

Hlavným cieľom dočasného pridelenia zamestnancov je vytvorenie partnerstva s odborníkom v oblasti zamestnávania v súlade s legislatívou.

Každý projekt je prispôsobovaný požiadavkám ako i podmienkam u klienta.

Činnosti v rámci poskytovaných služieb

  • Vyhľadávame a vyberáme vhodný personál na základe požiadavky našich klientov.
  • Komplexne zastrešujeme personálne činnosti – preberáme pracovno-právnu zodpovednosť, vykonávame administráciu pracovných pomerov a záväzkov z nich vyplývajúcich.
  • Zodpovedáme za plnenie povinností zamestnávateľa pre BOZP, PO, PZS, ochranu osobných údajov.
  • Zodpovedáme za mzdové spracovanie – vypracovanie miezd zamestnancov na základe odsúhlasených podkladov, úhradu povinných odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, vykonávame ročné zúčtovania daní zamestnancov a i.
  • V prípade kontrol zo strany týchto inštitúcií sme kontrolovanou stranou my.
  • Sme plne zodpovední za personálnu a mzdovú starostlivosť o zamestnancov – pravidelne prostredníctvom service meetingov s nimi komunikujeme, zabezpečujeme pre nich potvrdenia, odovzdávame výplatné pásky, zabezpečujeme stravné lístky a komunikujeme s klientom.
  • Pre klienta pripravujeme na pravidelných bázach reporting a štatistiku.
  • Klient za zabezpečenie kompletnej služby hradí iba jednu faktúru.

Dalšie služby

Recruitment

Výber a vyhľadávanie kandidátov

Divízia sa zaoberá výberom a vyhľadaním vhodných kandidátov na rôzne typy pozícií od administratívnych zamestnancov cez pozície š...

Viac o službe
Exchange

Zamestnanci z tretích krajín

Divízia Exchange pôsobí na trhu od roku 2016 a zaoberá sa dovozom kvalifikovanej pracovnej sily nielen z členských, ale aj nečlen...

Viac o službe
Services

Mzdy, personalistika a poradenstvo

Spracovanie miezd a ľudských zdrojov vyžaduje komplexnú starostlivosť a výnimočné znalosti z pohľadu dodržiavania neustále meniac...

Viac o službe