DIVÍZIA SERVICES

Spracovanie miezd a ľudských zdrojov vyžaduje komplexnú starostlivosť a výnimočné znalosti z pohľadu dodržiavania neustále meniacich sa legislatívnych noriem a administratívnej záťaže.

Divízia SERVICES pre klientov zabezpečuje vysokošpecializované činnosti v personálnych a mzdových otázkach a poskytuje činnosť externej  personálnej a mzdovej účtovnej kancelárie.

Našim klientom poskytujeme:

  • vedenie mzdovej agendy
  • mesačné spracovanie miezd
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov
  • ročné zúčtovanie miezd
  • zákonom predpísané hlásenia súvisiace so spracovaním miezd
  • vypracovanie ročného zúčtovania daní pre zamestnancov
  • ročné zúčtovanie zrážkovej dane a dane zo závislej činnosti

Personálne audity

V rámci samostatných činností vykonávame personálne audity vnútorného prostredia klienta, vrátane nastavenia jeho organizačných štruktúr ako aj jednotlivých oddelení, vnútorných procesov. Poskytujeme návrhy optimalizácie mzdových a personálnych nákladov, revízie pracovno-právnych dokumentov, vypracovávame interné smernice ako aj predkladáme komplexné riešenia a poradenstvo v personálnej a mzdovej oblasti.

Prieskum trhu a spokojnosti zamestnancov

Prieskum je zameraný na pracovné podmienky, finančné a nefinančné benefity zamestnancov. Jeho cieľom je potvrdenie alebo prednastavenie vnútorného odmeňovania spoločnosti a vytvorenie konkurencieschopnosti klienta ako zamestnávateľa. Prieskum trhu môže byť zameraný aj priamo na klienta, ide o formu tzv. mystery shoppingu, kde na základe stanovených ukazovateľov a zameraní anonymne zanalyzujeme Vaše vnútorné nastavenia, napr. zákaznícky servis, profesionalitu zamestnancov, plnenie vnútorných KPI.

Cieľom prieskumu  spokojnosti zamestnancov je odmeranie ich spokojnosti, identifikovať dôvody nespokojnosti ako aj nízkej lojality, odhalenie slabých stránok, dodržiavanie procesov a pod.

Školenia a tréningy

Naša ponuka zahŕňa štandardné moduly tréningov ale aj špeciálne tréningy vytvorené na mieru podľa požiadaviek klienta.  Sú vhodné pre všetky skupiny pracovníkov, od najnižších pozícii, cez stredný manažment až po top manažment.

Tréningové moduly prebiehajú v skupinách od 5 do 15 účastníkov. Pri tréningoch využívajú naši lektori rôzne formy učenia, ktoré sú šité na mieru jednotlivým modulom a prispôsobené účastníkom školenia– od hrania rolí, hľadaní konkrétnych riešení, prípadových štúdií, diskusií až po dotazníky.

Výsledkom divízie Services  je nezávislé posúdenie prostredia klienta, návrh odporúčaní na úpravu a jej realizácia a výkon systematickej činnosti v oblasti personálnych a mzdových úloh