DIVÍZIA TEMPORARY

Divízia TEMPORARY zabezpečuje našim klientom dočasných aj stálych zamestnancov na  krátkodobé/nárazové práce alebo pri dlhodobej potrebe. Zastrešujeme kompletnú starostlivosť o zamestnancov od vyhľadania vhodných kandidátov až po zabezpečenie administratívnej, právnej a mzdovej stránky. Cieľom služby je poskytovanie zamestnancov podľa potreby klienta a optimalizácia priamych aj nepriamych nákladov, ktoré klientovi vznikajú starostlivosťou o zamestnancov.

Dočasné pridelenie zamestnancov a HR outsourcing

Vyhľadávame alebo kontrahujeme zamestnancov formou dočasného pridelenia na strednodobé a dlhodobé činnosti. Poskytujeme Vám flexibilitu v plánovaní pracovných síl a možnosť vzájomných zmien medzi kmeňovými a dočasne pridelenými zamestnancami. Pomáhame pri personálnom zaisťovaní väčších dočasných projektov alebo pri Vašej potrebe väčšieho počtu zamestnancov napr. pri otváraní nových pobočiek alebo zvýšeného objemu zákaziek ako aj pri pravidelných sezónnych prácach alebo strategicky vyšších potrebách personálu. Poskytujeme dôkladné overenie kvalifikačných znalostí, schopností v reálnom pracovnom prostredí, prípadne vyriešime zaškolenie zamestnanca formou dlhodobého pracovného vzťahu alebo pomôžeme v situáciách kedy štrukturálne nie je pracovné miesto vytvorené alebo nie ešte ste rozhodnutí o vhodnosti daného kandidáta.

Pri krátkodobej potrebe sme pre našich klientov partnerom aj pri nárazových akciách alebo časovo ohraničenej nutnosti personálnych síl.

Oblasti

priemyselná výroba, financie a poisťovníctvo, administratívne a podporné činnosti, expedícia a skladovanie, personalistika, marketing a prieskum trhu, IT, manažment a riadenie, gastronómia/cestovný ruch, malo/veľkoobchod, zákaznícky servis, telekomunikácie, obchod a služby, sociálna starostlivosť, skladové práce, zabezpečenie marketingových a predajných akcií, výstav a festivalov, inventúrne práce, činnosť recepcie a administratívnej podpory a i.

Činnosti v rámci poskytovaných služieb

  • vyhľadávame a vyberáme vhodný personál na základe požiadavky našich klientov.
  • komplexne zastrešujeme personálne činnosti – preberáme pracovno-právnu zodpovednosť, vykonávame administráciu pracovných pomerov a záväzkov z nich vyplývajúcich.
  • zodpovedáme za plnenie povinností zamestnávateľa pre BOZP, PO, PZS, ochranu osobných údajov.
  • zodpovedáme za mzdové spracovanie – vypracovanie miezd zamestnancov na základe odsúhlasených podkladov, úhradu povinných odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, vykonávame ročné zúčtovania daní zamestnancov a i.
  • v prípade kontrol zo strany týchto inštitúcií sme kontrolovanou stranou my.
  • sme plne zodpovední za personálnu a mzdovú starostlivosť o zamestnancov – pravidelne prostredníctvom service meetingov s nimi komunikujeme, zabezpečujeme pre nich potvrdenia, odovzdávame výplatné pásky, zabezpečujeme stravné lístky a komunikujeme s klientom.
  • pre klienta pripravujeme na pravidelných bázach reporting a štatistiku.
  • službu poskytujeme 24 / 7 prostredníctvom špecialistov v oblasti zamestnávania priamo u našich klientov.
  • klient za zabezpečenie kompletnej služby hradí iba jednu faktúru.