Contact

Get to know our solution.

Are you interested?

Arrange a meeting, or visit one of our branches.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Visit us

Bratislava

Come to visit us, it will be our pleasure to welcome you at our branch Bratislava.

Svätoplukova II. 18892/2A
821 08 Bratislava
Slovensko
Directions

Liptovský Mikuláš

Come to visit us, it will be our pleasure to welcome you at our branch Liptovský Mikuláš.

Štúrova 6
03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Directions

Praha

Come to visit us, it will be our pleasure to welcome you at our branch Praha.

Náměstí I.P. Pavlova 1789/5
120 00 Praha
Česká republika
Directions

Invoicing details

Slovensko

HRQ SK s. r. o.
Svätoplukova II. 18892/2A
821 08 Bratislava
Slovensko
IČO: 46 245 332
DIČ: 20 23 311 785

Česká republika

HRQ CZ s. r. o.
náměstí I. P. Pavlova 1789/5
120 00 Praha
Česká republika
IČO: 24 22 28 79