Služby


 • Ponúkame najvhodnejších kandidátov z našej databázy uchádzačov o prácu, ktorú neustále aktualizujeme a rozširujeme
 • Zabezpečujeme pridelenie požadovaného množstva pracovných síl na jednotlivé prevádzky
 • Znižujeme mzdové náklady a náklady na vedenie personálnej a mzdovej agendy
 • Preberáme pracovnoprávnu zodpovednosť 
 • Každodenne sa staráme o potreby zákazníka i zamestnancov

 • Optimalizujeme mzdové a režijné náklady  na zamestnancov ako aj na vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • Preberáme kompetencie a zodpovednosť za pracovnoprávnu agendu, personálne a mzdové procesy

 • Výber vhodných kandidátov na špecializované pozície
 • Vlastná databáza kandidátov
 • Možnosti inzercie
 • Využívanie behaviorálnych a psychometrických metód pri selekcii a posudzovaní kandidátov
 • Organizovanie Assessment Centier
 • Recruitment a HR poradenstvo, prieskumy trhu
Vaše výhody :
 • Úspora času a nákladov pri výberovom procese
 • Platba iba v prípade úspešného výberu
 • Kompletné nastavenie a následné zabezpečenie recruitment procesu ( testovanie, AC, ...)

Zaistíme :
 • Garanciu legislatívnej aktuálnosti
 • Špičkových špecialistov vo svojom odbore
 • Zastúpenie pri jednaní so Sociálnou a Zdravotnými poisťovňami
 • Bezproblémový priebeh kontrol zo strany Inšpektorátu práce a poisťovní
 • Tlač a odovzdanie ako aj posielanie výplatných lístkov elektronicky
 • Starostlivosť o software je plne v našej réžii
 • Uloženie dát v zabezpečenom dátovom centre

Je vždy odborné, spoľahlivé a efektívne

Náš tím tvoria konzultanti, špičkoví odborníci s bohatými skúsenosťami v oblasti riadenia ľudských zdrojov, miezd, pracovného práva, platnej legislatívy, vzdelávania, práce s ľuďmi, auditov, ISO certifikácie.

Vždy dodržiavame etické zásady pri práci s ľuďmi, sme odborný, adaptabilný a flexibilný tím, vieme sa prispôsobiť podmienkam, ktoré sa menia.

A zároveň dodržiavame časové podmienky  spolupráce, myslíme za Vás a na veci sa pozeráme objektívne.

Personálny audit sústreďuje svoju pozornosť na analýzu a návrh riešení v oblasti personalistiky a miezd, na analýzu systému personálneho riadenia a vyťaženia ľudských zdrojov v nadväznosti na stratégiu firmy s cieľom optimalizovať personálne náklady.

Zabezpečíme :
 • Tvorbu popisov pracovných miest
 • Tvorbu kompetenčného modelu, organizačných štruktúr
 • Talent Management
 • Tvorba vzdelávacích a rozvojových plánov pre zamestnancov
 • Analytické hodnotenie pracovných miest a mzdového systému
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Ponúkame najvhodnejších kandidátov z našej databázy uchádzačov o prácu, ktorú neustále aktualizujeme a rozširujeme

 • Zabezpečujeme pridelenie požadovaného množstva pracovných síl na jednotlivé prevádzky

 • Znižujeme mzdové náklady a náklady na vedenie personálnej a mzdovej agendy

 • Preberáme pracovnoprávnu zodpovednosť

 • Každodenne sa staráme o potreby zákazníka i zamestnancov

 • Optimalizujeme mzdové a režijné náklady na zamestnancov ako aj na vedenie mzdovej a personálnej agendy

 • Preberáme kompetencie a zodpovednosť za pracovnoprávnu agendu, personálne a mzdové procesy

Je vždy odborné, spoľahlivé a efektívne

Náš tím tvoria konzultanti, špičkoví odborníci s bohatými skúsenosťami v oblasti riadenia ľudských zdrojov, miezd, pracovného práva, platnej legislatívy, vzdelávania, práce s ľuďmi, auditov, ISO certifikácie.

Vždy dodržiavame etické zásady pri práci s ľuďmi, sme odborný, adaptabilný a flexibilný tím, vieme sa prispôsobiť podmienkam, ktoré sa menia.

A zároveň dodržiavame časové podmienky spolupráce, myslíme za Vás a na veci sa pozeráme objektívne.


AC je súhrnom metód, ktoré sa používajú predovšetkým v personálno-psychologickej praxi. Ide o súbor metód ako sú testy, skúšky odborných znalostí, pozorovanie, psychodiagnostické testy, rozhovor, pričom charakteristické pre AC je použitie testov správania a prevaha interaktívnych metód. Práve komplexnosť a mnohostrannosť využitých metód sú pre AC najcharakteristickejšie.

Prínos:

 • porovnanie viacerých kandidátov viacerými hodnotiteľmi, čím sa zvýši objektívnosť

 • posúdenie a preverenie kandidátov na základe ich zručností, znalostí

 • zmapovanie aktuálnej úrovne kompetencií, ale i potenciálu k ich ďalšiemu rozvoju

 • šetrenie finančných nákladov plynúcich z nevhodne obsadenej pozície

 Čo môže obsahovať:

 • individuálne pohovory

 • tímové hry

 • prípadové štúdie

 • modelové situácie

 • hranie rolí

 • testy

DC prebieha obdobne ako Assessment centrum a využíva aj rovnaké metódy s tým rozdielom, že ide o posúdenie potenciálu existujúcich zamestnancov.

Výstupom z DC sú jednak individuálne správy obdobné ako v AC a správy celkovej, popisujúcu skupinu/tím ako celok.

Rozdiel v individuálnej správe oproti výstupu z AC je predovšetkým v zameraní správy, ktorá je spracovávaná pre každého účastníka a je tu akcentované najmä na posúdenie silných a slabých stránok a návrh možných ciest pre ich odstránenie a to formou ako návrhu školenia, tak rozvoja za chodu (just in time).

Celková konečná správa je určená personalistom, manažmentu a priamym nadriadeným a opisuje všeobecné trendy a tendencie u hodnoteného pracovného tímu alebo skupiny.

Prínos:

 • poskytne spoľahlivé a relevantné informácie o silných stránkach zamestnancov a ich oblastiach k rozvoju, ktoré by ste iným spôsobom nezistili

 • umožní vhodne zamerať ďalšie rozvojové aktivity (tréningy, koučovanie, mentoring) na tie oblasti, ktoré zamestnanci skutočne potrebujú rozvíjať, a výrazne tak zvýši efektivitu investícií vynaložených na rozvoj

 • poskytne možnosť porovnania účastníkov medzi sebou

 • umožní účastníkom učiť sa napodobňovaním (účastníci často hodnotia DC ako užitočnú rozvojovú skúsenosť)