Služby


 • Ponúkame najvhodnejších kandidátov z našej databázy uchádzačov o prácu, ktorú neustále aktualizujeme a rozširujeme
 • Zabezpečujeme pridelenie požadovaného množstva pracovných síl na jednotlivé prevádzky
 • Znižujeme mzdové náklady a náklady na vedenie personálnej a mzdovej agendy
 • Preberáme pracovnoprávnu zodpovednosť 
 • Každodenne sa staráme o potreby zákazníka i zamestnancov

 • Optimalizujeme mzdové a režijné náklady  na zamestnancov ako aj na vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • Preberáme kompetencie a zodpovednosť za pracovnoprávnu agendu, personálne a mzdové procesy

 • Výber vhodných kandidátov na špecializované pozície
 • Vlastná databáza kandidátov
 • Možnosti inzercie
 • Využívanie behaviorálnych a psychometrických metód pri selekcii a posudzovaní kandidátov
 • Organizovanie Assessment Centier
 • Recruitment a HR poradenstvo, prieskumy trhu
Vaše výhody :
 • Úspora času a nákladov pri výberovom procese
 • Platba iba v prípade úspešného výberu
 • Kompletné nastavenie a následné zabezpečenie recruitment procesu ( testovanie, AC, ...)

Zaistíme :
 • Garanciu legislatívnej aktuálnosti
 • Špičkových špecialistov vo svojom odbore
 • Zastúpenie pri jednaní so Sociálnou a Zdravotnými poisťovňami
 • Bezproblémový priebeh kontrol zo strany Inšpektorátu práce a poisťovní
 • Tlač a odovzdanie ako aj posielanie výplatných lístkov elektronicky
 • Starostlivosť o software je plne v našej réžii
 • Uloženie dát v zabezpečenom dátovom centre

Je vždy odborné, spoľahlivé a efektívne

Náš tím tvoria konzultanti, špičkoví odborníci s bohatými skúsenosťami v oblasti riadenia ľudských zdrojov, miezd, pracovného práva, platnej legislatívy, vzdelávania, práce s ľuďmi, auditov, ISO certifikácie.

Vždy dodržiavame etické zásady pri práci s ľuďmi, sme odborný, adaptabilný a flexibilný tím, vieme sa prispôsobiť podmienkam, ktoré sa menia.

A zároveň dodržiavame časové podmienky  spolupráce, myslíme za Vás a na veci sa pozeráme objektívne.

Personálny audit sústreďuje svoju pozornosť na analýzu a návrh riešení v oblasti personalistiky a miezd, na analýzu systému personálneho riadenia a vyťaženia ľudských zdrojov v nadväznosti na stratégiu firmy s cieľom optimalizovať personálne náklady.

Zabezpečíme :
 • Tvorbu popisov pracovných miest
 • Tvorbu kompetenčného modelu, organizačných štruktúr
 • Talent Management
 • Tvorba vzdelávacích a rozvojových plánov pre zamestnancov
 • Analytické hodnotenie pracovných miest a mzdového systému
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Ponúkame najvhodnejších kandidátov z našej databázy uchádzačov o prácu, ktorú neustále aktualizujeme a rozširujeme

 • Zabezpečujeme pridelenie požadovaného množstva pracovných síl na jednotlivé prevádzky

 • Znižujeme mzdové náklady a náklady na vedenie personálnej a mzdovej agendy

 • Preberáme pracovnoprávnu zodpovednosť

 • Každodenne sa staráme o potreby zákazníka i zamestnancov

 • Optimalizujeme mzdové a režijné náklady na zamestnancov ako aj na vedenie mzdovej a personálnej agendy

 • Preberáme kompetencie a zodpovednosť za pracovnoprávnu agendu, personálne a mzdové procesy

Je vždy odborné, spoľahlivé a efektívne

Náš tím tvoria konzultanti, špičkoví odborníci s bohatými skúsenosťami v oblasti riadenia ľudských zdrojov, miezd, pracovného práva, platnej legislatívy, vzdelávania, práce s ľuďmi, auditov, ISO certifikácie.

Vždy dodržiavame etické zásady pri práci s ľuďmi, sme odborný, adaptabilný a flexibilný tím, vieme sa prispôsobiť podmienkam, ktoré sa menia.

A zároveň dodržiavame časové podmienky spolupráce, myslíme za Vás a na veci sa pozeráme objektívne.


AC je súhrnom metód, ktoré sa používajú predovšetkým v personálno-psychologickej praxi. Ide o súbor metód ako sú testy, skúšky odborných znalostí, pozorovanie, psychodiagnostické testy, rozhovor, pričom charakteristické pre AC je použitie testov správania a prevaha interaktívnych metód. Práve komplexnosť a mnohostrannosť využitých metód sú pre AC najcharakteristickejšie.

Prínos:

 • porovnanie viacerých kandidátov viacerými hodnotiteľmi, čím sa zvýši objektívnosť

 • posúdenie a preverenie kandidátov na základe ich zručností, znalostí

 • zmapovanie aktuálnej úrovne kompetencií, ale i potenciálu k ich ďalšiemu rozvoju

 • šetrenie finančných nákladov plynúcich z nevhodne obsadenej pozície

 Čo môže obsahovať:

 • individuálne pohovory

 • tímové hry

 • prípadové štúdie

 • modelové situácie

 • hranie rolí

 • testy

DC prebieha obdobne ako Assessment centrum a využíva aj rovnaké metódy s tým rozdielom, že ide o posúdenie potenciálu existujúcich zamestnancov.

Výstupom z DC sú jednak individuálne správy obdobné ako v AC a správy celkovej, popisujúcu skupinu/tím ako celok.

Rozdiel v individuálnej správe oproti výstupu z AC je predovšetkým v zameraní správy, ktorá je spracovávaná pre každého účastníka a je tu akcentované najmä na posúdenie silných a slabých stránok a návrh možných ciest pre ich odstránenie a to formou ako návrhu školenia, tak rozvoja za chodu (just in time).

Celková konečná správa je určená personalistom, manažmentu a priamym nadriadeným a opisuje všeobecné trendy a tendencie u hodnoteného pracovného tímu alebo skupiny.

Prínos:

 • poskytne spoľahlivé a relevantné informácie o silných stránkach zamestnancov a ich oblastiach k rozvoju, ktoré by ste iným spôsobom nezistili

 • umožní vhodne zamerať ďalšie rozvojové aktivity (tréningy, koučovanie, mentoring) na tie oblasti, ktoré zamestnanci skutočne potrebujú rozvíjať, a výrazne tak zvýši efektivitu investícií vynaložených na rozvoj

 • poskytne možnosť porovnania účastníkov medzi sebou

 • umožní účastníkom učiť sa napodobňovaním (účastníci často hodnotia DC ako užitočnú rozvojovú skúsenosť)


Dovoz pracovnej sily robíme na kľúč podľa požiadaviek, kde si klient určí akého pracovníka očakáva.

Proces dovozu pracovnej sily zahŕňa:

 • predvýber vhodných kandidátov – konečné slovo má klient, ktorý sa môže zúčastniť pohovorov v danej krajine odkiaľ ľudia pochádzajú,
 • nábor a výber zamestnancov robíme v spolupráci so štátnymi ( špeciálne stredné školy, univerzity ) i neštátnymi organizáciami,
 • prípravu dokumentov potrebných na podanie žiadosti o prechodný pobyt za účelom zamestnania,
 • zabezpečenie termínov na zastupiteľských úradoch alebo priamo na cudzineckej polícii,
 • po schválení pobytu zabezpečenie dopravy priamo ku klientovi, kde sa už stáva jeho kmeňovým zamestnancom.