pexels-towfiqu-barbhuiya-8693379
január 2023

Vedeli ste, že...?

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Účelom novely Zákonníka práce ohľadom zavedenia Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je zjednodušenie zamestnávania a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov vykonávajúcich vymedzený druh sezónnych prác v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, potravinárstve a lesnom hospodárstve.
Sezónnou prácou na účely Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa § 228a ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku, v
a) poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní ovocia a zeleniny (napr. bobuľoviny, čerešne, broskyne, jablká, hrušky, vinič, šalát, kukurica, melón, chmeľ a pod.),
b) v cestovnom ruchu pri napr. preprave osôb, prevádzkovaní táborov, umelých vodných plôch, lanovkách a s nimi súvisiacimi reštauráciami, pohostinstvami a ubytovaním,
c) v potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov uvedených v písmene a),
d) v lesnom hospodárstve – pri reprodukcií, zakladaní a obnove lesa.

Základné znaky:
• Zamestnanec môže vykonávať sezónnu prácu v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku, pričom výkon sezónnej práce sa bude sčítavať. (Do rozsahu pracovnej činnosti sa započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.)
Priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.
Dĺžka doby, na ktorú možno tento typ dohody uzatvoriť je maximálne 8 mesiacov.
Týmto typom dohody sa zavádza tzv. ,,odvodová odpočítateľná položka”, ktorá predstavuje výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Ide o sumu, o ktorú sa poníži dosiahnutý mesačný príjem sezónneho pracovníka.

Od 1.1.2023 si môže zamestnanec, ako aj jeho zamestnávateľ, pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác, ponížiť dosiahnutý mesačný príjem (vymeriavací základ pre platenie poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti) o sumu 605,50 eur, t. j. sumu odvodovej odpočítateľnej položky”.

Ak zamestnanec z tohto typu dohody dosiahne mesačný príjem v sume rovnej alebo nižšej ako je odpočítateľná položka, nebude on, ani jeho zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie a poistné v nezamestnanosti. Z trojice povinných poistení sa tak platí iba nemocenské poistenie. Na strane zamestnávateľa aj úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Ak zamestnanec dosiahne mesačný príjem vyšší ako je odpočítateľná položka, potom bude on aj jeho zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie aj poistenie v nezamestnanosti len zo sumy rozdielu medzi dosiahnutým mesačným príjmom a odpočítateľnou položkou.

V konečnom dôsledku zníženie odvodového zaťaženia zamestnanca aj zamestnávateľa sa premietne na:
• Zvýšení mesačného príjmu zamestnanca
• Znížení mesačných nákladov zamestnávateľa

Pripravila pre vás naša riaditeľka Miška Sojáková

Tím HRQ